logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

Analiza perzistentnih organskih polutanata u uzorcima namirnicama i životne sredine

(METODOLOGIJA)

Validovana metoda analize polihlorovanih bifenila, organohlornih pesticida i piretroida u različitim matriksima (uzorcima namirnica biljnog i životinjskog porekla, kao i u uzorcima zemljišta i vode) primenom gasne hromatografije sa mikro elektron apsorbujućim detektorom (GC-uECD) ili masenim spektrometrom (GC-MS).