logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Resursi

Page: First Prev Next Last
Naziv resursa Naziv entiteta Tip
OWSTONE sensor characterization system Grupa za nano i štampanu elektroniku Oprema
·Registrovano (br. 16/07.04.2015.) gajilište za laboratorijske pacove i miševe sa tradicijom od preko 50 godina. Laboratorija za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signalizaciju (LaRES) Diğer
AA spectrometer Perkin Elmer Analyst 400, 2007; ICP/MS - Perkin Elmer ELAN 5000, 1992; Microwave digestion and extraction unit - Milestone Star E, 2007; IC – ICS 3000, Dionex, 2008 Grupa za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Oprema
ABB industrijski robot IRB 140 Grupa za humanoidnu robotiku Oprema
AFM Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
Agilent 85070E Dielectric Probe Kit Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
Agilent Nanoindenter G200 Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
Agilent Vector Network Analyzer E5071B (300kHz-8.5GHz) Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
Agilent Vector Network Analyzer N5230A (10 MHz-50 GHz) Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
AHP softver Grupa za sistemsku analizu i odlučivanje Specijalizovani softver
Alfa-spektrometar namenjen merenju niskih nivoa radona Novosadska grupa za nuklearnu fiziku Oprema
AlfaNumASR – prepoznavanje govora iz manjih i srednjih rečnika na srpskom i srodnim južnoslovenskim jezicima AlfaNum Diğer
AlfaNumTTS – visoko kvalitetna sinteza govora na osnovu teksta na srpskom, hrvatskom i makedonskom AlfaNum Specijalizovani softver
Autoklav (Systec) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Oprema
Bartington MS2 Magnetic Susceptibility Meter Istraživačka grupa za les i geonasleđe Oprema
Biološki bezbednosni kabinet (laminar) (Thermo Scientific) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Oprema
Cadence, Comsol, CST Studio Suite, Microwave Office, HFSS, ADS, Mentor Graphics, Xilinx ISE 12.3, ModelSim SE 6.5, dspFlash, MPLAb, Keil uVision, Micro-Cap, Protel 99, Matlab 2010 Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Specijalizovani softver
CARL ZEISS AXIOSKOP 40 A POL Centar za nove materijale / Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije Oprema
Centrifuge sa hlađenjem (Sigma) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Oprema
Centrifuge Sigma 3-16P Grupa za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Oprema
Četiri visoko-rezoluciona germanijumska gama-spektrometra relativnih efikasnosti 20 % - 100 %, sa zaštitama od olova i gvožđa Novosadska grupa za nuklearnu fiziku Oprema
CO2 inkubator (Thermo Scientific) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Oprema
CRESPQ može da ponudi MSP ili istraživačkim timovima pristup svojoj „PV laboratoriji na otvorenom“ – 8 kW fotonaponska elektrana Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ Oprema
DERIVATOGRAPH 1000 Paulik-Paulik-Erdey Centar za nove materijale / Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije Oprema
DSC 822-e METTLER TOLEDO Centar za nove materijale / Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije Oprema
Dva mala električna vozila i jedan solarni bicikl, bicikl sa električnim napajanjem Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ Oprema
FUJIFILM Dimatix DMP-3000 Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
FUJIFILM Dimatix DMP-3000 ( www.dimatix.com), Agilent Vector Network Analyzer N5230A (10 MHz-50 GHz), RF Wafer Probe Station (PM5), High Performance Cluster computer, HP4194A Impedance Analyzer (100Hz-40 MHz) Grupa za nano i štampanu elektroniku Oprema
GAMMA-SCOUT w/ALERT (merenje alfa, beta i gama zračenja); TES-EM92; EMF-823 (merenjeelektromagnetnog zračenja); Brüel & Kjær Type 2250 bukomer; ThermoPro™ TP8 -termovizijska kamera; Refraktometar PR-32 Alpha, Brix 0-32% Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte Oprema
GC – Hewlett Packard 5890 Series II/MSD 5971A, 1990; GC - Agilent technologies 6890N/Micro ECD and FID, 2001; GC - Agilent technologies 7890A/MSD 5975C, 2007; Purge & trap Tekmar Dohrmann 3100 Sample Concentrator, 2003; TOC analyzer, Elemen Grupa za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Oprema
High Performance Cluster computer Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
HM 2000 FISCHERSCOPE Centar za nove materijale / Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije Oprema
HMS-3000 Hall Efect Measurement System Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
HMS-3000 Hall Efect Measurement System, Tektronix 576 Curve Tracer, HP 4277 A LCZ Meter (10 KHz-1 MHz), Spectrum Analyzer HP 8590A, IC camera T1160, Nanoindenter G200 Grupa za nano i štampanu elektroniku Oprema
HP 4277 A LCZ Meter (10 KHz -1 MHz) Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
HP4194A Impedance Analyzer (100 Hz - 40 MHz) Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
IC camera T1160 Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
Instrumenti za kvalitativnu i kvantitativnu analizu jedinjenja organskog i neorganskog porekla FP7 Centar izvrsnosti za bezbednost hrane i nove rizike Oprema
Invertni mikroskop (Leica Microsystems) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Oprema
Istraživačka oprema za funkcionalne električne stimulacije, procenu kretanja i elektrofiziološka snimanja. Laboratorija za inteligentno upravljanje i biomedicinski inženjering Oprema
Kitovi za razvoj bežičnih senzorskih mreža Institut BioSense Oprema
Kolekcija/banka tkiva, ćelija i uzoraka RNA/cDNA različitih organa Laboratorija za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signalizaciju (LaRES) Diğer
Kompjuterski softver razvijen za analizu bifurkacije, optimalno upravljanje problemima, nelokalnimi nelinearnim problemima Departman za primenjenu mehaniku Specijalizovani softver
Koordinatna merna mašina Zeiss Contura RDS; Zglobna merna ruka MicroScribe Immersion G2X; Mar Surf PS1 (za merenje površinske hrapavosti); Luksmetar YK-2005LX and UV Luksmetar YK-35UV; Anemometar YK-2005 AH Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte Oprema
Kvantitativni PCR (Agilent Technologies) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Oprema
Laboratorija Grupa za veštačke EM materijale i mikrotalasnu tehniku Diğer
LAMBDA 950 UV/VIS/NIR SPECTROMETER PERKIN ELMER Centar za nove materijale / Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije Oprema
Malver Zetasizer Nano ZS; dilatometar; Hromatografija; LCR Meter; Powder XRD; CVS sistem za sintezu prahova; hidrotermalna sinteza; Dip/Spin Coating; peći; oprema za presovanje; mikroskopi Laboratorija za napredne materijale Oprema
Merni uređaji za testiranje i karakterizaciju elektronskih kola, komponenata i uređaja Institut BioSense Oprema
Motion Capture System sa dva pločasta senzora za merenje sile reakcije podloge prilikom hoda(nabavka u toku) Grupa za humanoidnu robotiku Oprema
MultiScan Go spektrofotometar; centrifuga; mikroskop; Olympus Vanox; vertikalna i horizontalna elektroforeza; kalorimetar; gasni hromatograf; hromatograf atomske apsorpcije; C flux – Eddy kovarijansni sistem. Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Oprema
Multiskan Spectrum čitač mikroploča (Thermo Scientific) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Oprema
Naprednu istraživačku stanicu zasnovanu na dSPACE razvojnom sistemu Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ Oprema
OCEAN OPTICS MMS RAMAN SPECTROMETAR Centar za nove materijale / Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije Oprema
OCEAN OPTICS QE65000 Centar za nove materijale / Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije Oprema
Oprema za istraživanja u oblasti: reproduktivne endokrinologije, ćelijskog signalinga, ćelijske i molekularne fiziologije. Laboratorija za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signalizaciju (LaRES) Oprema
Oprema za pripremu uzoraka FP7 Centar izvrsnosti za bezbednost hrane i nove rizike Oprema
Oprema za upravljanje kretanjem Centar za identifikacione tehnologije - CIT Oprema
Oracle server sa podrškom za GIS Institut BioSense Oprema
Pilot plant for drinking water treatment; Pilot plant for PAC/UF processes; Laboratory equipment for soil and sediment remediation Grupa za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Oprema
PVSyst; WasP; Caddy ++ Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ Specijalizovani softver
Quantachrome: Autosorb iQ2 automated gas sorption analyzer Grupa za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Oprema
Qubit fluorometar (Invitrogen) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Oprema
Računari, laptopovi, GPS Grupa za sistemsku analizu i odlučivanje Oprema
Različiti softverski paketi za projektovanje i simulaciju elektronskih kola, komponenata i uređaja Institut BioSense Specijalizovani softver
Reološka identifikacija parametara za viskoelastične materijale Departman za primenjenu mehaniku Oprema
RF Wafer Probe Station (PM5) Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
RFID oprema za čitanje/pisanje LF, HF i UHF tagova Centar za identifikacione tehnologije - CIT Oprema
Savremeni sistemi za izradu prototipova i proizvodnju elektronskih kola i komponenata Institut BioSense Diğer
SEAWARD Solar Survey 200; Flir i7; HT Italia Solar I-V; Metrel MI 2292; flickering and transient shapes and duration analysis; Chauvin Arnoux QualiSTAR 8334B Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ Oprema
Sediment sampler, Beeker sampler for undisturbed sediment sampling, Eijkelkamp 04.20.SA; Submersible pump sets, suitable for purging and sampling monitoring wells, Eijkelkamp 12.27; Bailer sampler, Eijkelkamp 12.16; Portable pump ISCO PTP-1 Grupa za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Oprema
SEM JEOL 6460LV Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
SimaPro 7 Pre - LCA i ekodizajn softver; GaBi 4 PE International - LCA i ekodizajn softver; 3D Doctor, Able Software Corp, softver Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte Specijalizovani softver
Sistem za centrifugalnu particionu hromatografiju (Waters semi-preparativni tečni hromatograf kuplovan sa Kromaton centrifugom) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Diğer
Sistem za elektroforezu i bloting (Scie-plas; Apelex; Consort) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Oprema
Sistem za prečišćavanje vode (ELGA Labwater) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Diğer
Softver LekAs Laboratorija za izučavanje ksenobiotika u biološkim sistemima Specijalizovani softver
Software Academic HyperChem Release 8.0 for Windows Grupa za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Specijalizovani softver
Spectrum Analyzer HP 8590A Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
Tečni hromatograf visoke rezolucije Agilent Technologies 1200 Series kuplovan sa DAD detektorom i 6410A TripleQuad masenim detektorom sa elektrosprej jonskim izvorom (ESI) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Oprema
Tečni hromatograf visoke rezolucije sa DAD detektorom (Agilent Technologies 1100 Series) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Oprema
Tečni scintilacioni alfa-beta spektrometar QUANTULUS Novosadska grupa za nuklearnu fiziku Oprema
Tektronix 576 Curve Tracer Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Oprema
Termalne i multispektralne kamere Institut BioSense Oprema
Termosajkler (Applied Biosystems) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Diğer
Termostatirana mućkalica (IKA; Thermo), mućkalica za mikrotitar ploče (Edmund Buhler), mućkalice (Heidolph; Stuart) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Oprema
TMA-7 PERKIN ELMER termomehanički analizator Centar za nove materijale / Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije Oprema
Ultra-osetljivi NaI(Tl) detekcioni sistem Novosadska grupa za nuklearnu fiziku Oprema
Ultrazvučni homogenizer (Bandelin) i homogenizer (IKA) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Oprema
Višenamenski detekcioni sistemi za koincidentna / antikoincidentna merenja na bazi plastičnih scintilatora i germanijumskih detektora Novosadska grupa za nuklearnu fiziku Oprema
Zamrzivač za duboko zamrzavanje (Arctiko) Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Oprema