logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

Analiza policikličnih aromatičnih ugljovodonika u uzorcima namirnicama i životne sredine

(METODOLOGIJA)

Validovana metoda analize policikličnih aromatičnih ugljovodonika u različitim matriksima (uzorcima namirnica biljnog i životinjskog porekla, kao i u uzorcima zemljišta i vode) primenom ultra pritisne tečne hromatografije sa masenim spektrometrom sa fotojonozacionim izvorom (UHPLC-APPI-MS), gasne hromatografije sa plameno jonizacionim detektorom (GC-FID) ili masenim spektrometrom (GC-MS).