logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

Analiza pesticida u uzorcima namirnica, zemljišta i vode

(METODOLOGIJA)

Razvoj i validacija metoda analize širokog spektra pesticida, uključujući i polarne pesticide i njihove metabolite u različitim matriksima (uzorcima namirnica , kao i u uzorcima zemljišta i vode) primenom ultra pritisne tečne hromatografije sa trostrukim kvadrupolnim masenim spektrometrom sa zagrejanim elektrosprej jonskim izvorom (UHPLC-HESI-MS/MS).