logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Škrbić Biljana
email:
www:
Adresa:
Tehnološki fakultet, Bulevar Cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel:
+381 21 48 53 746

Prof. dr Biljana Škrbić, redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu od 1996.; osnivač je i koordinator Centra izvrsnosti za bezbednost hrane i nove rizike kao i Laboratorije za hemijske kontaminente i održivi razvoj; prodekan za nauku na Tehnološkom fakultetu 1996.-1998.; glavni urednik “ACTA PERIODICA TECHNOLOGICA” (godišnja publikacija Tehnološkog fakulteta) 1995.-1998.; šef Katedre za naftno-petrohemijske tehnologije 1998.-2000.; od 2014- urednik Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine i ko-urednik Environmental Processes (Springere) od 2013 -. Koordinator je brojnih nacionalnih, pokrajinskih i međunarodnih projekata od 1991.

Evaluator of national and international project proposals for the calls of the Serbian Ministry of Science, FP7 and COST programmes of EU, Hungarian Fund for Scientific Research, SEE-ERA.NET FP6 project; Slovak Research and Development Agency; Government of Russian Federation; The Research Council of Norway; Knowledge Foundation of the Swedish Government; Appointed reviewer of the Commission for Accreditation and Quality Control of the Serbian Ministry for Education;

 

Recenzent domaćih i međunarodnih predloga projekata u okviru poziva Ministarstva nauke Republike Srbije, FP7 i COST programa EU, Mađarskog fonda za naučna istraživanja, SEE-ERA.NET FP6 projekta, Slovačke agencije za istraživanja i razvoj, Vlade Ruske Federacije, Naučnog saveta Norveške i Fondacije znanja Švedske vlade; recenzent Komisije nacionalnog saveta za visoko obrazovanje za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova Ministarstva prosvete Republike Srbije; recenzent u prestižnim međunarodnim časopisima; predsednik Naučnih i Organizacionih odbora brojnih skupova organizovanih na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, uključujući i 12 međunarodnih konferencija. Od 2004. godine predstavlja Srbiju u Naučnom savetu Asocijacije za zdravlje i zaštitu životne sredine Evroregiona Dunav-Kriš-Mureš-Tisa (DKMT), Segedin, Mađarska, čiji je izabrani predsednik u periodu 2013-2014, 2016-.Autor je i koautor preko 640 radova/prezentacija od kojih je 110 radova u prestižnim međunarodnim časopisima sa impakt faktorom i 9 knjiga. Od strane Japanskog društva za promociju nauke (Japan Society for the Promotion of Science) svrstana u 100 izuzetnih naučnika koje Japan poziva na godišnjem nivou radi doprinosa razvoju nauke u međunarodnim okvirima,po čijem je pozivu 2014.god., boravila i radila na University of Kitakyushu. Ostvarila vrhunske naučne rezultate Univerziteta u Novom Sadu koji su postignuti u 2016. i predstavljeni na Izložbi vrhunskih rezultata povodom Međunarodnog festivala nauke i obrazovanja, marta 2017., publikovano u Brošuri vrhunskih rezultata Univerziteta u Novom Sadu (2017.). Oblast istraživanja: bezbednost hrane, zaštita životne sredine, kontrola kvaliteta hrane, razvoj analitičkih metoda za određivanje zagađujućih jedinjenja u uzorcima iz životne sredine i namirnica, valorizacija otpada u lancu snabdevanja hranom, funkcionalna hrana i novi prehrambeni proizvodi sa povećanom hranljivom vrednošću, alternativna i gasna goriva, primena hemometrijskih metoda u oblasti hemijske bezbednosti i kvaliteta hrane i životne sredine, kao i procesa valorizacije otpadnih tokova.