logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Centar za nove materijale / Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije (Centar)
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
www:
/
email:
svetlana@df.uns.ac.rs

• Izučavanje novih materijala iz grupe amorfnih poluprovodničkih sistema i nanostrukturnih materijala.
• Priprema i optimizacija tehnoloških procedura amorfnih poluprovodničkih sistema i sinteza nanostrukturnih materijala.
• Proučavanja koja ukazuju na mogućnosti primene amorfnih halkogenida, tankih filmova i nanostrukturnih materijala, sa naglaskom na pripremu uzoraka predefinisanih karakteristika.
• Istraživanja drugih kristalnih i nekristalnih struktura pomoću modernih metoda termalne, magnetske i optičke karakterizacije, prvo u svrhu istraživanja, a kasnije za potrebe građevinske, keramičke i mašinske industrije.

Prezime i ime email Matična institucija
true Lukić-Petrović Svetlana svetlana@df.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

Članovi Centra za nove materijale su učestvovali u više od 10 nacionalnih, međuregionalnih i međunarodnih projekata u oblasti nauke materijala. Rezultat je više od 80 radova u vodećim svetskim časopisima iz oblasti karakterizacije i primene materijala, više od 80 izveštaja na međunarodnim konferencijama, oko 30 radova u domaćim časopisima, više od 70 izveštaja na domaćim konferencijama i jedna monografija od nacionalnog značaja u oblasti novih materijala. Grupa ima dugogodišnju uspešnu saradnju sa nekoliko veoma važnih institucija. Zajedničko istraživanje je sprovedeno sa odgovarajućim timovima iz sledećih institucija: Institut za nuklearne nauke u Vinči, Institut za fiziku u Zemunu, Fakultet za fiziku, Elektrotehnički fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet iz Beograda, Fakultet tehničkih nauka i Tehnološki fakultet iz Novog Sada, kao i Elektrotehnički fakultet iz Niša, svi iz Srbije. Direktna saradnja je ustanovljena i sa sledećim institucijama iz Evrope: Departamento de Fisica de la Materia Condensada, Facultad de Ciencias, Department of Physics of Condensed Matter, Faculty of Science, University of Cadiz, Spain; St. Petersburg State University, Petersburg, Russia; Department of Solid State Electronics, Uzhgorod National University, Ukraine; National Institute of Materials Physics, Bucharest, Romania and Department of Physics of the India Institute of Technology, Guwahati, India.

• T.B. Ivetić, M.R.Dimitrievska, N.L.Finčur, Lj.R. Đačanin, I.O.Gúth, B.F. Abramović, S.R.Lukić-Petrović, “Effect of annealing temperature on structural andoptical properties of Mg-doped ZnO nanoparticles and their photocatalytic efficiency in alprazolam degradation”, Ceramics International, 2013, http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.07.041
• S. R. Lukić-Petrović, M. D. Vučkovac, G. R. Štrbac, D. D. Štrbac, „Study of glass transition process in quasi-binary As2S3-CdS chalcogenides„, Journal of Non Crystalline Solids, 2013.
• G. R. Štrbac, S. R. Lukić-Petrović, D. D. Štrbac, D. M. Petrović, „Effect of arsenic atom substitute with antimony on crystallization processes and thermal stability of the (Sb, As)-S-I system„, Journal of Non Crystalline Solids, 2012.
• D. Štrbac, S.Lukić-Petrović, D. Petrović, G. Štrbac, „Influence of substrate absorption on accuracy of determination of refractive index and thickness of uniform thin chalcogenide Cu1[As2(S0.5Se0.5)3]99 film“, Thin Solid Films 518, 2010.
• S. R. Lukić D.M. Petrović, M.D. Dramićanin, M. Mitrić and Lj. Ðačanin, „Optical and structural properties of Zn2SiO4:Mn2+ green phosphor nanoparticles obtained by a polymer-assisted sol–gel method„, Scripta Materialia, 2008.

Kontakt osoba
email:
svetlana@df.uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Prirodno-matematički fakultet Trg Dositeja Obradovića 4 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 812