logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Uslovi takmičenja 2019

Ko može učestvovati?

Na takmičenje se mogu prijaviti studenti osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu, Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Univerziteta Metropolitan Beograd i Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu.

 

Poverljivost podataka

Prilikom registracije na platformi, svaki takmičar će potpisati elektronsku verziju Izjave o poverljivosti podataka. S obzirom da se ideja prijavljuje na platformi kao privatna, celokupna ideja će biti vidljiva samo članovima tima, ocenjivačima i administratorima dok će takmičarima koji nisu članovi tima biti vidljiv samo kratak opis i naziv ideje.  

U istoriji svake ideje, jasno će biti definisano ko je vlasnik ideje i kada je ona prijavljena na INNO platformu, pa su prava intelektualne svojine definisana na početku.

Kada tim postavi svoju ideju, svi koji su uključeni u proces ocenjivanja i oni koji imaju pristup ideji, potpisaće Izjavu o poverljivosti podataka koji se odnosi na sve informacije koje su primljene u okviru jedne ideje.

 

Podrška takmičarima

Univerziteti i poslovni inkubatori će organizovati najmanje tri obuke za takmičare, sa nekoliko modula koji se odnose na preduzetništvo, inovacije, zaštitu intelektualne svojine, poslovno planiranje, finansijski menadžment, itd. Učešće u obukama je obavezno za timove, tj. bar jedan član tima je obavezan da prisustvuje svim obukama pošto će obuke biti usmerene na razvoj i pripremu biznis plana.

Pored toga, svakom timu će biti obezbeđena mentorska podrška. Mentori su iz redova profesora, uspešnih preduzetnika i eksperta iz poslovnog sektora, zavisno od ideje.

Osoblje Kancelarije za poslovnu podršku biće na raspolaganju članovima tima za konsultacije u vezi sa različitim aspektima razvoja ideje i korišćenjem UNS Inno student platforme.

 

Ocenjivanje

U prvoj fazi ocenjivanja sve ideje koje su unete na platformi biće predmet administrativne provere uslova takmičenja i sadržajnog opisa ideje. Po isteku roka, sve ideje koje su prošle administrativnu proveru ulaze u drugu fazu ocenjivanja o čemu će članovi tima biti obavešteni e-mail notifikacijom. Ostali prijavljeni će dobiti obaveštenje da nisu prošli u drugu fazu ocenjivanja i za njih je takmičenje završeno. Svaki takmičarski tim koji je ušao u drugu fazu ocenjivanja, dobija pravo na besplatnu edukaciju u vidu obuka koji će se organizovati od strane eksperata sa visokoškolskih institucija kao i od strane Poslovnih inkubatora uključenih u IF4TM projekat. U toku obuka, timovi će raditi na razvoju i unapređenju svojih ideja. Kao rezultat obuka, svaki tim će imati razvijen poslovni model korišćenjem Canvas metode. Obaveza timova je da pripreme jednominutni video materijal za predstavljanje ideje. Snimanje rade takmičarski timovi u sopstvenom aranžmanu. Video materijal se postavlja na youtube kanal u odredjenom periodu 15.04.2019. do 19.04.2019. Ocenjivanje video materijala će se vršiti na osnovu broja lajkova videa na youtube-u  30.04.2019. koji će biti pokazatelji marketinških veština svakog od timova. Razvijen poslovni model (DOC, PDF) i link na video materijal, timovi su dužni da postave na platformu u za to predviđenu sekciju do 19.04.2019. Po isteku ovog roka, organizatori takmičenja dodeljuju svakoj ideji po tri recenzenta od kojih je jedan član projektnog tima organizatora, jedan profesor ili istraživač iz stručne oblasti i jedan recenzent iz biznis inkubatora ili iz preduzeća. Svaki recenzent dobija Excel tabelu sa ovim kriterijumima u koju unosi broj bodova i istu dostavlja organizatoru lokalnog takmičenja. Organizator lokalnog takmičenja za svaku ideju odnosno, poslovni model formira srednju ocenu i množi je sa 0,9 kao težinskim faktorom.

Maksimalan broj bodova koji ideja može da dobije za video materijal je 100 i množi se težinskim faktorom 0,1. Organizator će ideju sa najvećim brojem like-ova dodeliti 100 bodova a ideji sa najmanje like-ova 0, a ostalim proporcionalno. Sabiranjem ocena, dobijenih za poslovni model i video materijal jedna ideja može imati najviše 100 bodova posle druge faze.

Organizator priprema rang listu ocenjih ideja i objavljuje je javno do 26.04.2019.. U treću fazu ocenjivanja ide najviše 10 a najmanje 5 timova, u zavisnosti od ukupnog broja studenata na visokoškolskoj ustanovi. Na osnovu obuka koje su imali u drugoj fazi, svaki tim će pripremiti sedmominutnu powerpoint prezentaciju, prema template-u koji će im biti dostavljen u toku obuka. Finalne pitch prezentacije potrebno je dostaviti organizatorima takmičenja najkasnije 3 dana pre lokalnog takmičenja. Lokalno takmičenje će se organizovati najkasnije do 10.05.2019. godine gde će timovi predstaviti svoju ideju žiriju i publici kao pitch prezentaciju koja traje maksimalno 7 minuta. Maksimalan broj bodova koji ideja može da dobije za pitch prezentaciju na lokalnom finalu je 100 ali se ona množi sa težinskim faktorom 0,6.

Bodovi iz druge faze se množe sa težinskim faktorom 0,4.

U zbiru bodovi iz druge i treće faze ocenjivanja mogu iznositi maksimalno 100 bodova.

Najbolja dva tima sa svakog lokalnog takmičenja će učestvovati na nacionalnom finalnom takmičenju za najbolju studentsku ideju, koje će se održati do kraja maja 2019. godine

 

Obuke

Imajući u vidu da će osnova za ocenjivanje i rangiranje ideja biti biznis plan, da bi svi učesnici imali podjednaku podršku u toku takmičenja, start-up obuke koje se realizuju će biti unificirane, i obuhvatiće 4 modula:

 

a.     Razvoj poslovnog modela

b.     Validacija poslovnog modela

c.     Finansiranje start-up preduzeća

d.     Kratke usmene prezentacije (elevator pitch)