logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) (Laboratorija)
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
www:
Home page
email:
neda.mimica-dukic@dh.uns.ac.rs

Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) je osnovana na 2012. godine Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Osnivanju LAFIB-a prethodio je višedecenijski rad na istraživanju bioaktivnih molekula iz prirodnih izvora i mogućnosti njihove primene u farmaceutskoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji. Zahvaljujući brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima LAFIB je opremljen savremenom laboratorijskom opremom, čime su se stekli uslovi za izvođenje vrhunskih naučnih istraživanja. Danas je mladi istraživački tim LAFIB-a, pod rukovodstvom prof. dr Nede Mimice-Dukić, prepoznatljiv, kako u zemlji tako i u svetu, po svom uspešnom istraživačkom radu koji je verifikovan u mnogim istaknutim međunarodnim časopisima. Takođe, LAFIB je prepoznat kao izvrsna laboratorija za pružanje usluga i davanje ekspertiza članovima akademske zajednice, kompanijama i individualnim proizvođačima u domenu delatnosti LAFIBA-a.

Osnovni pravci istraživanja LAFIB-a su:

1. Izolacija i hemijska karakterizacija biomolekula iz lekovitih, jestivih i začinskih biljaka, biljnih ekstrakata, komercijalnih fitopreparata, etarskih ulja i drugih proizvoda;

2. Određivanje bioloških i farmakoloških aktivnosti (antioksidantna, antiinflamatorna, antiproliferativna) biomolekula iz lekovitih, jestivih i začinskih biljaka, biljnih ekstrakata, komercijalnih fitopreparata, etarskih ulja i drugih proizvoda.

Istraživanja koja se sprovode u okviru LAFIB-a uključuju fundamentalna istraživanja i istraživanja aplikativnog karaktera. Fundamentalna istraživanja odnose se na mehanizme delovanja biomolekula

biljaka u kompleksnim biohemijskim procesima u animalnoj ćeliji, kao što su odbrana od oksidativnog stresa, inflamacija, kancerogeneza. U okviru toga, posebna pažnja posvećena je ispitivanju odnosa strukture biomolekula i njegove aktivnosti. Deo fundamentalnih istraživanja vezan je i za hemotaksonomska ispitivanja biljaka i uticaj različitih ekoloških faktora na njihov hemijski sastav. Aplikativni pravac istraživanja usmeren je na mogućnosti primene biomolekula biljaka, biljnih ekstrakata i fitopreparata u različitim industrijama.

LAFIB nudi širok spektar uslužnih analiza i konsultacija privrednim subjektima i fizičkim licima iz domena delatnosti LAFIB-a (http://www.dh.uns.ac.rs/lafib/lafib_cenovnik.pdf). LAFIB organizuje savetovanja, obuke, tematske sastanke, seminare i radionice za mala i srednja poduzeća iz oblasti čije su delatnosti vezane za lekovito, jestivo i začinsko bilje i proizvodnju fitopreparata.

LAFIB je otvoren za sve vrste novih saradnji na nacionalnom i internacionalnom nivou u domenu svoje delatnosti. Misija LAFIBA je konstantno unapređivanje svojih resursa i njihova primena u istraživačke svrhe koji će dati doprinos nauci i društvu.

Za sve dodatne informacije LAFIB tim vam stoji na usluzi (http://www.dh.uns.ac.rs/lafib/kontakt.php).

Prezime i ime email Matična institucija
true Mimica-Dukić Neda neda.mimica-dukic@dh.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Beara Ivana ivana.beara@dh.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Bekvalac Kristina kristina.bekvalac@dh.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Francišković Marina marina.franciskovic@dh.uns.ac.r Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Lesjak Marija marija.lesjak@dh.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Orčić Dejan dejan.orcic@dh.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Šibul Filip filip.sibul@dh.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Simin Nataša natasa.simin@dh.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Svirčev Emilija emilija.svircev@dh.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

LAFIB je uglavnom orijentisan na istraživanja. U poslednjih pet godina, objavljeni su brojni radovi u visoko rangiranim međunarodnim naučnim časopisima. LAFIB je učestvovao u razvoju, optimizaciji i kontroli kvaliteta nekoliko fitopreparata.

• Lesjak, M., Beara, I., Orčić, D., Ristić, J., Anačkov, G., Božin, B., Mimica-Dukić, N. (2013): Chemical characterisation and biological effects of Juniperus foetidissima Willd. 1806. LWT-Food Science and Technology, 53:530-539.
• Beara, I., Lesjak, M., Orčić, D., Simin, N., Četojević-Simin, D., Božin, B., Mimica-Dukić, N. (2012): Comparative analysis of phenolic profile, antioxidant activity and cytotoxic activity of two closely related species: Plantago altissima L. and Plantago lanceolata L. LWT-Food Science and Technology. 47:64-70.
• Lesjak, M., Beara, I., Orčić, D., Anačkov, G., Balog, K., Francišković, M., Mimica-Dukić, N. (2011): Juniperus sibirica Burgsdorf. as a novel source of antioxidant and anti-inflammatory agents. Food Chemistry. 124:850-856.
• Orčić, D., Mimica-Dukić, N., Francišković, M., Petrović, S., Jovin, E. (2011): Antioxidant activity relationship of phenolic compounds in Hypericum perforatum L. Chemistry Central Journal. 5:34-41.
• Mimica-Dukić, N., Bugarin, D., Grbović, S., Mitić-Ćulafić, D., Vuković-Gačić, B., Orčić D., Jovin, E., Couladis, M. (2010): Essential Oil of Myrtus communis L. as a Potential Antioxidant and Antimutagenic Agents. Molecules. 5:2759-2770.

Kontakt osoba
email:
neda.mimica-dukic@dh.uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, 21101 Novi Sad, Srbija
Tel:
+381 21 485 27 57